Specjalizacja

Kancelarie Adwokackie oferują świadczenie pomocy prawnej zarówno w ramach stałej, kompleksowej obsługi, jak i na podstawie jednorazowych zleceń.

Wykonywanie konkretnych czynności w ramach świadczonej pomocy następuje na podstawie złożonego zlecenia w formie ustnej, telefonicznej lub pisemnej (mail, faks).

W miarę bieżących potrzeb Klienta uwzględnia się także konsultacje telefoniczne i dyżury w jego siedzibie na podstawie odrębnych uzgodnień, które mogą mieć miejsce we wcześniej wyznaczonych dniach tygodnia.

Standardem Kancelarii jest przejrzysta informacja o kosztach związanych z prowadzeniem sprawy. Na świadczoną przez Adwokatów Kancelarii pomoc prawną składają się m.in.:

 • udzielanie porad prawnych w zakresie bieżących spraw związanych z działalnością Klientów,
 • reprezentowanie i zastępstwo prawne Klientów przed sądami,
 • organami administracji rządowej i samorządowej,
 • organami egzekucyjnymi oraz innymi instytucjami a także obrona w sprawach karnych,
 • przygotowywanie opinii prawnych,
 • projektów pism i umów, uwag do umów handlowych,
 • opiniowanie i analizę złożonych przez Klientów projektów umów,
 • pism oraz projektów innych dokumentów,
 • opracowywanie wszelkich czynności prawnych, w tym pism procesowych, nieprocesowych i przedprocesowych, jak również pozostałych oświadczeń woli i wiedzy,
 • uczestnictwo oraz reprezentacja Klientów w negocjacjach, pertraktacjach i rokowaniach prowadzonych w wybranymi kontrahentami, partnerami handlowymi, bankami i innymi podmiotami.
 • pomoc w merytorycznej interpretacji przepisów,
 • udzielanie konsultacji i doradztwo prawne z zakresu różnych dziedzin prawa, w zależności od potrzeb Klientów.

Prawo spółek jest jedną z wio­dą­cych spe­cja­li­za­cji Kan­ce­la­rii. Ofe­ru­jemy doradz­two prawne dla spółek kapi­ta­ło­wych i oso­bo­wych, jak rów­nież innych podmio­tów dzia­ła­ją­cych na rynku pol­skim w spra­wach doty­czą­cych m.in.:


 • tworzenia nowych podmiotów prawnych – spółek, oddziałów, przedstawicielstw, fundacji, stowarzyszeń,
 • bieżącej obsługi korporacyjnej obejmującej zgromadzenia wspólników i akcjonariuszy, posiedzenia rad nadzorczych i zarządów, zmiany umów i statutów spółek, podnoszenie i obniżanie kapitału zakładowego, obrót udziałami i akcjami, umarzanie i zastawianie udziałów i akcji a także inne czynności podlegające przepisom prawa handlowego,
 • reprezentowania spółek w postępowaniach rejestrowych,
 • likwidacji podmiotów gospodarczych,
 • restrukturyzacji – procesy połączeń, podziałów i innych form reorganizacji, w tym transakcji nabywania i zbywania przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części,
 • reprezentowania wspólników i akcjonariuszy w zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach,
 • sporów między wspólnikami i akcjonariuszami, w tym tych w przedmiocie wyłączenia wspólnika lub rozwiązania spółki przez sąd, a także rozliczeń majątkowych wspólników wychodzących ze spółek,
 • zaskarżania uchwał zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń oraz roszczeń przeciwko członkom organów spółek,
 • umów zawieranych między wspólnikami i akcjonariuszami,
 • uprawnień przyznanych wspólnikom i akcjonariuszom z tytułu uczestnictwa w spółkach,
 • odpowiedzialności odszkodowawczej członków zarządu i członków innych organów spółek, w tym likwidatorów.

Zajmujemy się kwestiami zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów cywilnoprawnych.

Doradzamy przy negocjowaniu umów, przygotowujemy ich projekty, a także opiniujemy te dostarczone przez Klienta.

Pomagamy zarówno w procesie wykonywania obowiązków kontraktowych, jak i procesie wykorzystania przysługujących Klientom uprawnień. Weryfikujemy i dochodzimy roszczenia powstałe na etapie realizacji kontraktów lub po ich ustaniu.

Dbamy o właściwe zabezpieczenie interesów Klienta. Staramy się unikać zapisów mogących wywołać spory interpretacyjne przy ich stosowaniu.

Opracowujemy i wprowadzamy do obrotu wzorce umów, różnego rodzaju regulaminy (w tym regulaminy sklepów e-commerce) a także ogólne warunki świadczenia usług.

Adwo­kaci Kan­ce­la­rii podej­mują się repre­zen­ta­cji Klien­tów we wszyst­kich rodza­jach i na wszyst­kich eta­pach postę­po­wań kar­nych i kar­nych skar­bo­wych. Na pomoc prawną w tym zakre­sie skła­dają się m.in.:


 • przedsiębranie czynności obrończych w postępowaniu przygotowawczym i jurysdykcyjnym,
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym i oskarżycieli posiłkowych w postępowaniu jurysdykcyjnym,
 • wnoszenie i popieranie prywatnych oraz subsydiarnych aktów oskarżenia,
 • wnoszenie i popieranie powództw cywilnych w procesie karnym,
 • analiza i doradztwo w zakresie minimalizowania ryzyka odpowiedzialności karnej oraz ograniczania skutków przestępstw godzących w przedsiębiorców,
 • opiniowanie przesłanek środków probacyjnych oraz przesłanek zezwolenia na poddanie się odpowiedzialności, podejmowanie czynności w postępowaniu w przedmiocie wykonania orzeczonej kary – odroczenie wykonania kary, przerwa w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie, zatarcie skazania, zarządzenie wykonania kary uprzednio zawieszonej, odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Doradztwo w zakresie sporów sądowych stanowi ważną dziedzinę działalności Kancelarii.

Naszym nadrzędnym celem jest zminimalizowanie ryzyka wynikającego z prowadzenia sporów sądowych przez naszych Klientów. Staramy się nakreślać długofalowe scenariusze procesowe.

Nie wahamy się podejmować zdecydowanych i odważnych decyzji. Wdrażamy taktyki polubowne zmierzające do negocjacji ugód, których warunki spełniają oczekiwania naszych Klientów. Analizujemy roszczenia oraz ich zasadność.

Antycypujemy zagrożenia procesowe. Reprezentujemy Klientów w postępowaniu przed sądami powszechnymi wszystkich instancji w pełnym spektrum spraw cywilnych i gospodarczych.

Przygotowujemy wnioski i prowadzimy postępowania zabezpieczające zmierzające do natychmiastowego udzielenia ochrony prawnej roszczeniom Klienta.

Sporządzamy skargi kasacyjne i zastępujemy Klientów przed Sądem Najwyższym.

Pomoc prawną świad­czymy zarówno na rzecz dłuż­ni­ków, któ­rzy mają trud­no­ści w ter­mi­no­wym zaspo­ka­ja­niu wyma­gal­nych należ­no­ści, jak i na rzecz wie­rzy­cieli docho­dzą­cych przy­słu­gu­ją­cych im od dłuż­ni­ków rosz­czeń. Ofe­ru­jemy kom­plek­sowe doradz­two zwią­zane z upa­dło­ścią i nie­wy­pła­cal­no­ścią, w szcze­gól­no­ści:


 • przygotowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości,
 • zgłaszamy wierzytelności do masy upadłości,
 • reprezentujemy w postępowaniu upadłościowym oraz w kontaktach z organami postępowania,
 • oceniamy skuteczność zawartych umów i wynikających z nich skutków w przypadku ogłoszenia upadłości,
 • doradzamy przy wyborze rodzajów zabezpieczeń na wypadek niewypłacalności kontrahenta,
 • prowadzimy postępowania o wyłączenie mienia z masy upadłości,
 • zajmujemy się sprawami w przedmiocie orzekania zakazu wykonywania działalności gospodarczej a także sprawami związanymi ze zwłoką w złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości.

Do naszych typowych usług należy:


 • przygotowywanie, projektowanie i opiniowanie umów w przedmiocie przeniesienia prawa własności nieruchomości i rzeczy ruchomych oznaczonych co do gatunku i co do tożsamości,
 • doradztwo w zakresie wykonywania prawa własności, w tym w warunkach współwłasności w częściach ułamkowych i współwłasności łącznej,
 • negocjowanie i sporządzenie umów w przedmiocie zniesienia współwłasności a także reprezentacja procesowa współwłaścicieli w tym zakresie,
 • prowadzenie sporów sądowych w zakresie ochrony prawa własności (o wydanie, przywrócenie stanu poprzedniego i zaniechanie naruszeń) oraz dochodzenie roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy,
 • negocjowanie i sporządzanie umów w przedmiocie ustanowienia służebności przesyłu,
 • prowadzenie spraw o ochronę posiadania.

Świad­czone przez nas usługi w zakre­sie nie­ru­cho­mo­ści obej­mują:


 • doradztwo w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości, w tym przygotowywanie, negocjowanie i opiniowanie umów oraz pomoc na etapie ich wykonywania,
 • doradztwo w zakresie oddawania nieruchomości osobom trzecim do używania, w tym przygotowanie, negocjowanie i opiniowanie umów najmu i dzierżawy oraz pomoc na etapie ich wykonywania,
 • prowadzenie postępowań sądowych dotyczących nieruchomości i reprezentację w sporach o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • ustalanie i porządkowanie stanu prawnego nieruchomości; doradztwo w zakresie ustanawiania i znoszenia obciążeń nieruchomości, w tym ograniczonych praw rzeczowych,
 • doradztwo na rzecz pośredników nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych.

Udzielamy naszym Klientom pomocy prawnej w zakresie dochodzenia odszkodowania.

Wspieramy w sprawach związanych z zadośćuczynieniem za uszczerbek na zdrowiu spowodowany wypadkami komunikacyjnymi oraz innymi zdarzeniami losowymi.

Przygotowujemy opinie, udzielamy porad, sporządzamy niezbędną dokumentację i reprezentujemy naszych Klientów przed sądami, towarzystwami ubezpieczeniowymi, czy pracodawcami.

Prowadzimy sprawy członkom rodzin osób, które poniosły śmierć wskutek zdarzeń.

Doradzamy przy dochodzeniu odszkodowania za zniszczone mienie, a także w sprawach spornych wynikających z umów ubezpieczenia.

Zajmujemy się także roszczeniami przeciwko jednostkom samorządu terytorialnego o naprawienie szkody z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego na podstawie wyroku eksmisyjnego.

Podejmujemy się również reprezentacji Klientów w sporach o naruszenie szeroko rozumianych dóbr osobistych.

Podej­mu­jemy się pro­wa­dze­nia spraw m.in. w przedmio­cie:


 • unieważnienia małżeństwa,
 • rozwodów i separacji,
 • alimentów – ustalenie obowiązku alimentacyjnego, podwyższanie, obniżanie oraz uznanie obowiązku alimentacyjnego za wygasły, a także egzekucji alimentów,
 • wykonywania władzy rodzicielskiej,
 • ustalenia kontaktów z dziećmi,
 • ustalenia bądź zaprzeczenia ojcostwa lub macierzyństwa,
 • majątkowych umów małżeńskich,
 • podziału majątku, ustalania nierównych udziałów w majątku wspólnym,
 • ustanowienia przymusowej rozdzielności majątkowej,
 • praw i obowiązków wynikających z konkubinatu, w tym rozliczeń majątkowych miedzy konkubentami

Do naszych typo­wych usług należy:


 • przygotowywanie, projektowanie i opiniowanie umów dotyczących spadku,
 • doradztwo w zakresie sporządzania testamentów,
 • postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku – dziedziczenie ustawowe i testamentowe,
 • unieważnienie testamentu,
 • sprawy o zachowek i wydziedziczenie,
 • sprawy dotyczące niegodności dziedziczenia,
 • sprawy o uchylenie się od skutków przyjęcia lub odrzucenia spadku,
 • dział spadku – umowny i sądowy,
 • sprawy związane z odpowiedzialnością za długi spadkowe.